تعرفه انواع خطوط اختصاصی در مکعب طلایی

قیمت خطوط اختصاصی 50001

# شماره قیمت (ریال)
1 15 رقمی 90,000
2 14 رقمی 150,000
3 13 رقمی 500,000
4 12 رقمی 1,100,000
5 11 رقمی 2,100,000
6 10 رقمی 3,100,000
7 9 رقمی 4,100,000
8 8 رقمی 5,100,000

قیمت خطوط اختصاصی 1000

# شماره قیمت (ریال)
1 14 رقمی 320,000
2 13 رقمی 800,000
3 12 رقمی 1,600,000
4 11 رقمی 2,600,000
5 10 رقمی 4,200,000
6 9 رقمی 5,100,000
7 8 رقمی 6,200,000

قیمت خطوط اختصاصی 3000

# شماره قیمت (ریال)
1 14 رقمی 240,000
2 12 رقمی 970,000
3 10 رقمی 1,380,000
4 9 رقمی 1,600,000
5 8 رقمی 10,00,000
6 7 رقمی با هماهنگی

قیمت خطوط اختصاصی 2000

# شماره قیمت (ریال)
1 12 رقمی 1,150,000
2 11 رقمی 1,650,000
3 10 رقمی 3,300,000
4 9 رقمی 4,950,000
5 8 رقمی 12,500,000
6 7 رقمی 17,500,000
7 5 رقمی 135,000,000

قیمت خطوط اختصاصی 021

# نوع شماره
1 شماره متناظر 8 رقمی(XXXXXXXX9821)
2 شماره متناظر 8 رقمی کرج(XXXXXXXX9826)
3 شماره متناظر 5 رقمی(XXXXX9821)
4 شماره متناظر 5 رقمی(XXXXX9826)
5 شماره متناظر 4 رقمی(XXXX9821)
6 شماره غیرمتناظر 8 رقمی(متناظر شهرستان) (XXXXXXXX9821000)